Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN   

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshop De Hoop  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven 

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Webshop De Hoop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Webshop De Hoop  u dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Webshop De Hoop zijn vrijblijvend en Webshop De Hoop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

 1. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw  geld terug ontvangt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat  de artikelen in ongeschonden staat dienen te zijn en compleet bij Webshop De Hoop dienen te worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of het bij u thuis bezorgde artikel(en) voldoet aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 werkdagen melden per e-mail aan Webshop De Hoop onder  een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Webshop De Hoop zal het artikel zo spoedig mogelijk vervangen of uw betaling ongedaan maken.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Webshop De Hoop zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Webshop De Hoop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, dient u de volgde stappen te volgen:

 • Stuur een e-mail naar webshopdehoop@hotmail.com  zodat wij uw zending verwachten.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen
 1. Betalingen

 

5.1 Betaling dient te geschieden vooraf via een overboeking of Ideal (binnenkort beschikbaar).

6. Levering

6.1 De door Webshop De Hoop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de maximale leveringstermijn van 30 dagen is overschreden. Dit tenzij anders overeengekomen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden of in overleg op nalevering te wachten.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  Webshop De Hoop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

 

 1. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Webshop De Hoop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Webshop De Hoop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Webshop De Hoop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. (is alleen van toepassing op nieuwe artikelen)

8.4 Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.

  

 1. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Webshop De Hoop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Webshop De Hoop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Webshop De Hoop .

9.2 De administratie van Webshop De Hoop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 1. Overmacht

 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webshop De Hoop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Webshop De Hoop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Webshop De Hoop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Webshop De Hoop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Webshop De Hoop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Webshop De Hoop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 1. Garantie

13.1 Webshop De Hoop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

13.2 De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

13.3 De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden. Uitgebreidere informatie wat betreft de lengte van de garantie is hier terug te vinden.

13.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragend voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

13.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

13.6 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

Wet kopen op afstand.

 

14.1 Uiteraard onderschrijft Webshop De Hoop de wet kopen op afstand.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.